Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Užduotis ir funkcijos

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono tikslas

Pagrindinis Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono (GRG AB) tikslas – rengti Artileristus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, palaikyti kovinę parengtį padalinyje bei gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatytais atvejais bei vykdyti kitas taikos meto užduotis.

GRG AB uždavinys

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas vykdo karinį rengimą, orientuotą į padalinių perdislokavimą į nurodytas vietoves, padalinių išlaikymą ir giluminį mūšį atliekant ugnies paramą MPB GV padaliniams, vykdantiems gynybą.

Įgyvendindama pavestą uždavinį, GRG AB  atlieka šias funkcijas:
• Rengia karius valstybės sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą;
• Vykdo užduotis, užtikrinančias valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą, rengia bataliono veiklos planus;
• Organizuoja GRG AB padalinių rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui;
• Palaiko kovinę parengtį batalione;
• Nustato GRG AB padaliniams privalomus kovinio rengimo reikalavimus, vykdo GRG AB karių kovinį rengimą;
• Rengia GRG AB karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
• Papildo parengtais kariais kitus Lietuvos karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
• Įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
• Dalyvauja rengiant taikos meto užduočių planus;
• Paskirsto užduotis, užtikrinančias taikos meto užduočių įgyvendinimą, GRG AB padaliniams;
• Palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime;
• GRG AB gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.