Lt En
logo
lt
en

Istorija

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba

Logistikos valdyba suformuota 2001 m. gegužės 1d., tačiau Lietuvos kariuomenėje jos ištakos siekia 1918 m. Kariuomenės tiekimo funkcijas vykdžiusi įstaiga buvo vadinama įvairiais pavadinimais: Tiekimo skyrius, Ūkės skyrius. Apsaugos ministerijos 1918 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3 Tiekimo skyriaus viršininku buvo paskirtas papulkininkis Vosylius Sietkauskas. Pradžioje šis skyrius buvo dar vadintas Ūkės skyriumi.
Tiekimo skyriaus veikla pagyvėjo, kai 1920 m. liepos 13 d. Tiekimo skyriaus viršininku buvo paskirtas mjr. (vėliau gen. št. plk.) Stasys Zaskevičius ir skyrius perorganizuotas į Tiekimų valdybą.1921 m. Tiekimų valdyba buvo likviduota, jos paskutinis įsakymas išleistas 1921 m. gruodžio 2 d.

1924 m. sausio 1 d. tiekimo uždaviniai buvo pavesti bendrai Ūkio ir finansų valdybai, kuriai vadovavo krašto apsaugos ministro padėjėjas mjr. Papečkys.
1926 m. sausio 1 d. likvidavus Ūkio ir finansų valdybą nuo tos dienos įsteigta Tiekimo valdyba.

1926 m. Tiekimų valdybai vadovavo tiekimų viršininkas, kuriam tiesiogiai priklausė:
Tiekimų valdyba (tiekimo viršininko štabas), kurią sudarė:
a) Kanceliarija;
b) Ūkio inspekcija;
c) Sąmatos dalis;
2. Kariuomenės intendatūra;
3. Karo technikos statybos skyrius;
4. Karo technikos tiekimo skyrius;
5. Artilerijos tiekimo skyrius;
6. Centrinės kariuomenės dirbtuvės.


Tiekimo valdybos viršininku buvo paskirtas int. plk. ltn. Vladas Grudzinskas, kuriam išėjus į atsargą, 1929 m. lapkričio 22 d. viršininku paskirtas int. plk. (vėliau div. gen.) Jonas Sutkus, šias pareigas ėjęs iki 1937 m. lapkričio 11 d., kai į Tiekimo valdybos viršininko pareigas buvo paskirtas brg. gen. Zenonas Gerulaitis.
1935 m. sausio 1 d. Tiekimų valdyba pavadinta Kariuomenės tiekimo valdyba.
Kariuomenės tiekimo valdybos viršininko žinioje buvo:
1. Ginklavimo valdyba;
2. Kariuomenės intendatūra;
3. Karo butų valdyba;
4. Karo sanitarijos valdyba;
5. Karo veterinarijos valdyba;
6. Karo invalidams šelpti komitetas.


Kariuomenės vadovybės 1940 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 18, Kariuomenės tiekimo valdyba, Kariuomenės štabas ir neetatinis Krašto apsaugos ministerijos Vyr. likvidacinis štabas nuo 1940 m. spalio 28 d. buvo išformuoti.