Lt En
logo
lt
en

Metraštis

Mokymų doktrinos valdybos įsteigimas ir svarbesnės datos, vadai

Siekiant tobulinti kariuomenės mokymo sistemą, krašto apsaugos ministro 1998 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 868 buvo įsteigta Mokymo ir doktrinų valdyba prie KAM. Vado pavaduotoju paskirtas plk. Romas Žibas (krašto apsaugos ministro 1998-08-05 įsakymas Nr. 1392–K ). 1998 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinta 50 MDV etatų.
1999 m. birželio 25 d. (KA ministro įsakymu Nr. 724) MDV prie KAM pervardyta į Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybą (LKMDV).
1999 m. spalio 20 d. (KA ministro įsakymu Nr. 1981-K) vado pavaduotojas plk. Romas Žibas paskirtas LKMDV vadu.
2000 m. sausio 17 d. (KA ministro įsakymu Nr. 104-K) LKMDV vado pavaduotoju paskirtas plk. ltn. Romas Kalinauskas.
2000 m. spalio 24 d. LKMDV vado pavaduotojas plk. ltn. Romas Kalinauskas paskirtas į KAM generalinio inspektoriaus pareigas.
2000 m. gruodžio 1 d. LKMDV vado pavaduotoju paskirtas plk. Algimantas Vyšniauskas (KA ministro įsakymu Nr. 1877-K).
2002 m. vasario 20 d. (KA ministro įsakymu Nr. 269) nustatytas Jėgerių mokyklos pavaldumas LKMDV.
2002 m. balandžio 8 d. LKMDV vado pavaduotoju logistikai paskirtas plk. ltn. Vasilijus Apiševas (KA ministro įsakymu Nr. 498 - K).
2003 m. rugsėjo 24 d. LKMDV vado pavaduotojas plk. Algimantas Vyšniauskas perkeltas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyr. ekspertų grupės vyr. eksperto pareigas (KA ministro įsakymu Nr. P-482).
2003 m. lapkričio 29 d. LKMDV vado pavaduotoju paskirtas plk. ltn. Gediminas Dapkevičius (KA ministro įsakymu Nr. P-559).
2004 m. sausio mėnesį valdyba persikėlė į naujas patalpas Šilo g. 5a.
2004 m. rugpjūčio 30 d. LKMDV vadas plk. Romas Žibas paskirtas į LKMDV karinio personalo rezervą (KA ministro įsakymu Nr. N-940).
2004 m. rugpjūčio 31 d. LKMDV vadu paskirtas plk. Jonas Vytautas Žukas (KA ministro įsakymu Nr. P-588).
2005 m. sausio 15 d. LKMDV vado pavaduotoju paskirtas plk. ltn. Sergejus Draščiukas (KA ministro įsakymu Nr. P-24).
2006 m. sausio 30 d. (KA ministro įsakymu Nr. V-93) Jėgerių mokykla pervardyta į Žvalgų mokyklą.
2007 m. rugsėjo 26 d. LK MDV vadas plk. Jonas Vytautas Žukas laikinai paskirtas Lauko pajėgų vadu (KA ministro įsakymu Nr. P-1139).
2008 m. sausio 2 d. LK MDV vadu paskirtas plk. Jurgis Norgėla (KA ministro įsakymu Nr. P-1646).
2008 m. rugsėjo 1 d. LK MDV perdavė LK padalinių kovinio rengimo ir kontrolės funkcijas Jungtiniam štabui (KA ministro įsakymu Nr. V-630).
2008 m. lapkričio 25 d. LK Mokymo ir doktrinų valdyba buvo reorganizuota į Lietuvos kariuomenės Mokymo ir personalo valdybą (LK MPV) (KA ministro įsakymu Nr. V-1162). Įsteigtas Lietuvos kariuomenės personalo administravimo skyrius, perėmęs dalį KAM gynybos ir štabo J1 ir Personalo ir socialinės saugos departamento (PSSD) funkcijų.
Iki 2008 m. gruodžio 31 d. LK MPV vykdė Lietuvos kariuomenės laikinojo PKT karių rezervo administravimo funkcijas (KA ministro įsakymu Nr. V-339).
2010 m. balandžio 1 d. į LK MPV pavaldumą perėjo Karinio personalo departamentas (KA ministro įsakymu Nr. V-306).
2010 m. gegužės 24 d. LK MPV vadas plk. Jurgis Norgėla išlydėtas į atsargą (KA ministro įsakymu Nr. P-482 ). Laikinai LK MPV vado pareigas vykdė plk.ltn. Albertas Dapkus.
2010 m. liepos 31 d. LK MPV vadu paskirtas plk. Gintaras Ažubalis. 2010 m. rugpjūčio 5 d. vyko oficiali plk. Gintaro Ažubalio paskyrimo į LKMPV vado pareigas ceremonija.
(http://www.kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/mokymo_ir_personalo_valdybai_vadovaus_plk._g._azubalis.html )
2011 m. vasario 14 d. LK MPV laikinai perėmė Karo prievolės administravimo tarnybos (KPAT) prie krašto apsaugos ministerijos pareigybes ir funkcijas, susijusias su karo prievolės administravimu (KA ministro įsakymai Nr. V-130 ir V-134)
2011 m. kovo 7 d. LK MPV vado pavaduotoju paskirtas plk. ltn. Aleksandras Kucharevas (KA ministro įsakymu Nr. P-232). Jis pakeitė pulkininką Albertą Dapkų, nuo kovo 7 d. pradėjusį vadovauti Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklai.
2011 m. gegužės 8 - 13 dienomis MPV organizavo Tarptautinio kalbų koordinavimo biuro (The Bureau for International Language Co-ordination) (BILC) konferenciją.
(http://www.kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/baigesi_tarptautinio_kalbu_koordinavimo_biuro_konferencija_bilc_2011.html?pbck=10)
2011 m. birželio 2 d. įvyko pirmosios LK MPV ir jai pavaldžių karinių vienetų sporto žaidynės. Renginio metu buvo varžomasi krepšinio, futbolo, tinklinio, šaudymo, granatų mėtymo, estafetės ir virvės traukimo rungtyse. Proga sužinoti pajėgiausius sportininkus ir komandas buvo puikiai išnaudota.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-768 „Dėl Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos ir jos struktūrinių vienetų nuostatų ir struktūrų patvirtinimo“ nuo 2011 metų rugpjūčio mėnesio 1 d. Lietuvos kariuomenės Mokymo ir personalo valdyba reorganizuota į Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybą (toliau - MDV).
Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir siekiant stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus 2016 m. gegužės 27 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-787 suformuota Lengvoji pėstininkų brigada „Aukštaitija“ (Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos štabo, divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos, didžiojo Lietuvos etmono J. Radvilos mokomojo pulko, generolo A. Ramanausko kovinio rengimo centro, generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos, parengtojo rezervo ir nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių pagrindu).
2017 m. kovo 23 d. Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybai ir Lengvąjai pėstininkų brigadai „Aukštaitija“ įteikta kovinė vėliava.