Lt En
logo
lt
en

Sunki materialinė padėtis

Pagalba esant sunkiai materialiniai padėčiai

Sunki materialinė padėtis:
• konsultuosime dėl materialinės pašalpos skyrimo iš LR KAM lėšų kariams, kurių sunki materialinė būklė dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, jeigu jis nurodytas kario privačių interesų deklaracijoje, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo;
• suteiksime informaciją apie galimas gauti pašalpas Jūsų gyvenamosios vietos savivaldybėje patyrus papildomų išlaidų dėl nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos ir kitais atvejais, dėl kurių pablogėjo materialinė padėtis;
• esant poreikiui ieškosime paramą galinčių suteikti nevyriausybinių organizacijų (NVO), tarpininkausime bendradarbiaujant su jomis. 

Galite kreiptis čia.