Lt En
logo
lt
en

Sunki materialinė padėtis

Pagalba esant sunkiai materialiniai padėčiai

Sunki materialinė padėtis:
•konsultuosime dėl materialinės pašalpos skyrimo kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių, brolių (įbrolių), seserų (įseserių), sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, taip pat sutuoktinio, partnerio, sugyventinio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) bei išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, kariūnas, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, NPPKT karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo;
• suteiksime informaciją apie galimas gauti pašalpas Jūsų gyvenamosios vietos savivaldybėje patyrus papildomų išlaidų dėl nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos ir kitais atvejais, dėl kurių pablogėjo materialinė padėtis;
• esant poreikiui ieškosime paramą galinčių suteikti nevyriausybinių organizacijų (NVO), tarpininkausime bendradarbiaujant su jomis. 

Galite kreiptis čia.