Lt En
logo
lt
en

Istorija

Gynybos štabo ištakos ir plėtojimas

 
Jungtinis štabas

Gynybos štabo istorijos ištakas galima būtų laikyti 1992 metais Krašto apsaugos departamente (KAD) buvusį savarankišką juridinį asmenį tapusį KAD padaliniu- Jungtinį štabą. Štabe buvo tuo metu 55 etatai ir jis buvo sudarytas iš Operatyvinio skyriaus su Operatyvinio valdymo, Operatyvinio planavimo, Vadavietės, Jūreivystės ir Susisiekimų poskyriais, Kovinio rengimo skyriaus su Kovinio rengimo kontrolės, Žvalgybos, Ryšių, Inžinerinio topografinio ir Specialiosios paskirties poskyriais. Vėliau Štabe buvo suformuotas Rusijos kariuomenės išvedimo skyrius.

Ginkluotųjų pajėgų štabas

1993 m. sausio mėnesį krašto apsaugos ministras įsakė per pirmąjį 1993 m. ketvirtį įvykdyti naują krašto apsaugos sistemos reorganizavimą. Krašto apsaugos ministerijos Jungtinis štabas reorganizuojamas į Krašto apsaugos ministerijos Ginkluotųjų pajėgų štabą. Štabo viršininku paskiriamas plk. Stasys Knezys.
1993 metais buvo galutinai suformuota Lietuvos kariuomenės struktūra. Spalio mėnesį įsteigta kariuomenės vado institucija. Spalio 20 d. Respublikos Prezidentas plk. Joną Andriškevičių paskyrė kariuomenės vadu. Tą pačią dieną ministro įsakymu buvo nustatyta kariuomenės sudėtis. Iš Krašto apsaugos ministerijos sudėties išbraukiamas Ginkluotųjų pajėgų štabas, kuris perduodamas kariuomenės vado žinion.
1994 m. liepos 5 d. patvirtinta nauja KAM struktūra ir etatai. Rengiant šią struktūrą, vyko rimtos diskusijos, kokius egzistuojančius vienetus priskirti kariuomenei, o kokius palikti tiesioginiam ministerijos pavaldumui. Daugiausia Krašto apsaugos ministerijos vadovybė ir kariuomenės vadas diskutavo dėl kariuomenės biudžeto formavimo ir valdymo, kariuomenės štabo vietos krašto apsaugos sistemoje ir kt.

Gynybos štabas

1996 m. rugpjūčio 22 d., siekiant padidinti valdymo efektyvumą, išvengti Krašto apsaugos ministerijos ir Generalinio štabo funkcijų dubliavimo bei suteikti atskirų kariuomenės rūšių vadams didesnius įgaliojimus ir atsakomybę, Krašto apsaugos ministerija, Kariuomenės vadovybės aparatas ir Generalinis štabas sujungiami į vieną padalinį - Krašto apsaugos ministeriją. Ministerijoje atsirado naujas padalinys - Gynybos štabas. Pertvarkant krašto apsaugos sistemos valdymą, pasinaudota Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kanados, Prancūzijos, Lenkijos patirtimi. Ministeriją sudarė civilinė ir karinė dalys. Civilinė dalis tapo atsakinga už gynybos, ekonomikos ir finansų, personalo politiką bei tarptautinį bendradarbiavimą. Karinė dalis - Gynybos štabas - už operatyvinį planavimą, kovinį parengimą ir mobilizaciją. Gynybos štabui buvo pavesta rengti gynybinius ir mobilizacinius planus, koordinuoti kariuomenės rūšių štabų veiklą, organizuoti operatyvinį ir karinį rengimą, kariuomenės materialinį aprūpinimą.
2003 m. balandžio 4 d. Gynybos štabo viršininku paskirtas plk. Vitalijus Vaikšnoras.
2008 m. birželio 25 d. Gynybos štabo viršininku paskirtas fl. adm. Kęstutis Macijauskas.
2007 m. gruodžio 21 d. Jungtinio štabo projekto vadovu paskiriamas brigados generolas Algis Vaičeliūnas, iki to laiko ėjęs Baltijos gynybos koledžo (Estija) komendanto pareigas.

Jungtinis štabas / Gynybos štabas

2008 m. balandžio 23 d. Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro Juozo Oleko įsakymu įsteigtas Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas, o Jungtinio štabo viršininku paskirtas brigados generolas Algis Vaičeliūnas.
2008 m. rugsėjo 1 d. pasiekiami pirminiai operaciniai pajėgumai, kuomet Jungtinis štabas iš Sausumos pajėgų štabo perėmė tarptautinių operacijų planavimo, valdymo ir palaikymo funkcijas. Jungtiniame štabe taip pat pradedama vykdyti ir Lietuvos kariuomenės operatyvinio budėtojo funkcijos.
2008 m. gruodžio 8 d. patvirtinta Krašto apsaugos Gynybos štabo struktūra. Įsteigus Lietuvos kariuomenės Jungtinį štabą, operacinio lygmens planavimas iš Gynybos štabo perleistas pastarajam.
2009 m. sausio 2 d. pasiekiami pilni operaciniai reikalavimai – Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas vykdo visų Lietuvos kariuomenės operacijų planavimo, vadovavimo ir palaikymo funkcijas bei vadovauja jam pavestoms ir operacijai suformuotoms operacinėms pajėgoms
2010 m. gegužės 10 d. Gynybos štabo viršininku paskirtas brg. gen. Edvardas Mažeikis.
2010 m. liepos 29 d. patvirtinti Gynybos štabo nuostatai ir struktūra, pagal kurią Gynybos štabą sudaro Pajėgumų planavimo, Ginkluotės ir valdymo sistemų departamentai.

Jungtinis štabas / KAM Pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktorius

2011 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas, užbaigė Gynybos štabo integraciją į Krašto apsaugos ministeriją. Kartu kitoms krašto apsaugos sistemos institucijoms perduotos anksčiau Gynybos štabo vykdytos nestrateginio lygio funkcijos. Minėtu įstatymu numatyta įsteigti karinę pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus pareigybę, kuri pakeitė Gynybos štabo viršininko pareigybę.
Nuo 2011 m. gegužės 10 d. Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti plk. Almantas Leika. Ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius atsakingas už karinių pajėgumų ir ginkluotės strateginį planavimą, pagal savo kompetenciją padės krašto apsaugos ministrui rengti krašto apsaugos sistemos plėtros planus ir valstybės karinę strategiją, o kariuomenės vadui – vykdyti strateginį kariuomenės planavimą.
2012 m. liepos 5 d. Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus pareigas eina plk. Valdas Šiaučiulis.
2013 m. liepos 15 d. KAM Pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti brg. gen. Gintautas Zenkevičius.
2014 m. spalio 1 d. Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti plk. Darius Užkuraitis. 

Gynybos štabas

Nuo 2018 m. sausio 1 dienos reorganizuotas Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas oficialiai pervadinamas į Lietuvos kariuomenės Gynybos štabą.