Lt En
logo
lt
en

Veikla

Veiklos organizavimas ir atsakomybė

Gynybos štabo tikslas – sudaryti sąlygas užtikrinti strateginio lygmens vadovavimą kariuomenei, kariuomenės vadui vykdant nustatytas funkcijas. Gynybos štabas yra pavaldus kariuomenės vadui.

Veikla

Gynybos štabui vadovauja Gynybos štabo viršininkas, kurį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia krašto apsaugos ministras kariuomenės vado teikimu.

Gynybos štabo viršininkui tiesiogiai pavaldūs yra pavaduotojai planavimui, operacijoms ir paramai, Administravimo valdybos viršininkas, Biudžeto skyriaus viršininkas ir sekretoriato personalas.

Gynybos štabo viršininkas valdo (kontroliuoja) operacijas per Jungtinį operacijų centrą.

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Gynybos štabas atlieka šias funkcijas:

Įgyvendindamas 1 punkte nurodytą uždavinį:
• dalyvauja formuojant karinę politiką ir rengiant karinę strategiją bei koordinuoja jų įgyvendinimą kariuomenėje;
• planuoja kariuomenės vystymą pagal numatytas kariuomenės užduotis ir tarptautinius įsipareigojimus, rengia kariuomenės plėtros ir karinių vienetų išsidėstymo planus ir teikia kariuomenės vadui;
• planuoja kariuomenės panaudojimą taikos meto užduotims vykdyti, karo, nepaprastosios padėties ar ekstremalių situacijų metu ir tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti;
•  planuoja ir koordinuoja ginkluotųjų pajėgų pasirengimą mobilizacijai;
•  koordinuoja kariuomenės karinių vienetų tarptautinį karinį bendradarbiavimą;
• rengia veiklos užduotis kariuomenės pajėgoms, valdyboms ir kariuomenės vadui tiesiogiai pavaldiems kariniams vienetams, koordinuoja veiklos planų rengimą ir vykdo užduočių rezultatų stebėseną;
• kontroliuoja karinio rengimo ir kariuomenės karinių vienetų parengties būklę, organizuoja kariuomenės jungtinių ir tarptautinių mokymų vertinimą, pasibaigus mokymams atlieka mokymų raportų analizę, organizuoja įgytos patirties procesą;
• rengia reikalavimus kariniam rengimui kariuomenės pajėgoms, kariniams vienetams ir ginkluotųjų pajėgų vienetams, nepriklausantiems krašto apsaugos sistemai, ir koordinuoja kariuomenės vienetų karinį rengimą;
• planuoja kariuomenės lygmens jungtines ir tarptautines pratybas ir koordinuoja jų organizavimą;
• analizuoja iš krašto apsaugos sistemos programų „Sausumos pajėgos“, „Karinės jūrų pajėgos“, „Karinės oro pajėgos“, „Specialiųjų operacijų pajėgos“, „Logistika“,  programos „Krašto apsaugos personalo rengimas“ paprogramės „Mokymo ir doktrinų valdyba“ koordinatorių ir kariuomenės padalinių (kanceliarijos, Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, Finansų ir apskaitos departamento) gautą informaciją ir teikia kariuomenės biudžeto poreikių pagrindimą ir finansinių išteklių paskirstymo siūlymus kariuomenės vadui;
• rengia detalų kariuomenės poreikių planą;
• nustato kariuomenės personalo komplektavimo poreikius ir atlieka krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado nustatytos apimties kariuomenės personalo vadybą ir administravimą;
• administruoja NATO pajėgų integravimo vieneto grupės (NPIVG) Lietuvos kontingento karius, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
• administruoja pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą krašto apsaugos sistemoje;
• įgyvendina ryšių ir informacinių sistemų, kibernetinės gynybos ir elektroninės informacijos saugos politiką kariuomenėje;
• planuoja, organizuoja ir užtikrina kariuomenės ryšių ir informacinių sistemų pajėgumų išlaikymą;
• koordinuoja kariuomenės ir ginkluotųjų pajėgų strateginių ir operacinių tikslų pasiekimą kibernetinės gynybos srityje ir ryšių ir informacinių sistemų apsaugą nuo elektroninės kovos poveikio;
• koordinuoja ir kontroliuoja kariuomenės logistikos srities funkcijų vykdymą;
• planuoja ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai (KAM)  teikia duomenis apie kariuomenės poreikius kaupti strategines atsargas, taip pat kontroliuoja šių atsargų naudojimą;
• koordinuoja kariuomenės ginkluotės ir karinės įrangos sistemų techninę priežiūrą;
• formuoja kariuomenės išlaikymo poreikius, koordinuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą;
• planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja priimančiosios šalies paramos (PŠP) teikimą kariuomenės pajėgumais, suderinus su kariuomenės vadu, teikia duomenis KAM apie papildomų civilinių pajėgumų (paslaugų, infrastruktūros, atsargų tiekimo ir kt.) poreikius;
• rengia kariuomenės ginkluotės ir karinės įrangos sistemų operacinių reikalavimų dokumentus;
• planuoja, organizuoja ir koordinuoja Gynybos štabo ir NATO pajėgų integravimo vieneto (NPIV) logistinę paramą ir aprūpinimą ryšių ir informacinėmis sistemomis;
• planuoja Gynybos štabo ir Gynybos štabui administruoti priskirtų kariuomenės padalinių,  pavestos teikti PŠP, jungtinių kariuomenės ir tarptautinių pratybų finansinius išteklius.
Įgyvendindamas 2 punkte nurodytą uždavinį:
• rengia valstybės ginkluotosios gynybos planus ir koordinuoja pasirengimą ginkluotajai valstybės gynybai;
• rengia valstybės teritorijos apsaugos, teritorinės jūros, ekonominės zonos ir oro erdvės kontrolės bei apsaugos užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
• rengia Greitojo reagavimo pajėgų karinių operacijų planus ir koordinuoja pasirengimą operacijoms;
• rengia pagalbos teikimo kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms planus ir koordinuoja pagalbos teikimą;
• planuoja  tarptautines operacijas ir koordinuoja pasirengimą joms;
• teikia karinių operacijų žvalgybos paramą planuojant ir vykdant operacijas ir koordinuoja karinių operacijų žvalgybos užduočių vykdymą kariuomenėje;
• rengia karinių operacijų žvalgybos užduotis ir teikia jas tvirtinti kariuomenės vadui;
• vertina grėsmes operacijų saugumui planuojant ir vykdant karines operacijas;
• rengia krašto apsaugos sistemos vidaus saugumo reikalavimus ir koordinuoja bei kontroliuoja jų laikymąsi kariuomenėje;
• užtikrina karinių operacijų valdymą ir vadovavimą, atlieka esamos situacijos stebėseną ir vertinimą operacijos vietose Lietuvoje ir užsienyje (atsakomybės rajonuose);
• užtikrina kariuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų, tarptautinių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų sąveiką planuojant ir vykdant karines operacijas;
• koordinuoja pagalbos teikimą Lietuvos šaulių sąjungai;
• koordinuoja potencialių ginkluotojo pasipriešinimo dalyvių pasirengimą karo padėčiai ir jų integravimą į ginkluotąsias pajėgas;
• planuoja finansinius išteklius tarptautinėms operacijoms;
• užtikrina valstybės gynybos strateginės vadavietės funkcionavimą;
• planuoja ir koordinuoja ginkluotųjų pajėgų vadavietės veiklą;
• organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja priimančiosios šalies paramos mokymus.
Gynybos štabas gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.