Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Sausumos pajėgų uždavinys ir funkcijos

Sausumos pajėgų uždavinys – efektyviai rengti pavaldžius karinius vienetus kariuomenės užduotims vykdyti.

Įgyvendindamos pavestą uždavinį, pajėgos atlieka šias funkcijas:

1. rengia pajėgų veiklos planus;
2. vykdo karinių vienetų kovinį rengimą, siekdamos parengti juos užduotims vykdyti;
3. vykdo reikalingų specialybių specialistų karinį mokymą;
4. veda Lietuvos kariuomenės rezervo karių pratybas ir mokymus;
5. teisės aktų nustatyta tvarka ir bendradarbiaujant su krašto apsaugos sistemos ir kitomis valstybės institucijomis kaupia pajėgų uždaviniui įgyvendinti būtinus duomenis ir informaciją, atlieka jos analizę;
6. įgyvendina ir išlaiko nustatytus pajėgumus;
7. rengia pajėgų programos biudžeto paraišką ir pajėgų programos sąmatas, teikia pasiūlymus dėl biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąmatų tikslinimo ir papildomų biudžeto lėšų skyrimo;
8. organizuoja ir vykdo pajėgų turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo teisės aktų nustatyta tvarka;
9. inicijuoja investicinių projektų, išskyrus vykdomus strateginiame lygmenyje, rengimą ir organizuoja jų įgyvendinimą;
10. įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo planus;
11. pagal Lietuvos kariuomenės vado įsakymą skiria karinius vienetus Gynybos štabo viršininko operaciniam vadovavimui;
12. užtikrina įstatymų, kitų teisės aktų bei įsakymų vykdymą ir karių drausmę;
13. įgyvendina teisės aktų, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado nustatytą personalo administravimą;
14. ugdo karius, sudaro tinkamas tarnybos sąlygas;
15. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę pagal galimybes dalyvaudama bendruose renginiuose su visuomene ir informuodama ją apie savo veiklą;
16. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
17. renka informaciją apie mokymų ir tarnybos metu identifikuotas pamokas ir teikia jas Gynybos štabui;
18. teikia pasiūlymus Lietuvos kariuomenės vadui dėl pajėgų plėtros.

Sausumos pajėgos gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su pajėgų veikla.

PKM_Vilkas_įgulos tęstavimas naujos įrangos testavimas RG AB_2020 haubica pratybose_2020