Lt En
logo
lt
en

Aviacinės inžinerijos skyrius

LKAA Aviacinės inžinerijos skyriaus tikslas yra stiprinti Lietuvos kariuomenės karinės aviacijos valstybinės priežiūros sistemą reglamentuojant ir prižiūrint Lietuvos karinių orlaivių tinkamumą skraidyti, karinių aerodromų, kitos orlaivių skrydžiams naudoti ir valdyti priskiriamos infrastruktūros ir įrenginių tinkamumą naudoti, jų techninę priežiūrą atliekančių organizacijų veiklą, karinės aviacijos specialistų tinkamą pasirengimą, kartu puoselėjant gerąją praktiką, įgytos patirties taikymą bei tinkamą kultūrą visose karinės aviacijos veiklos srityse. Šiam tikslui pasiekti LKAA AIS skiria reikšmingą savo laiko ir žmogiškųjų resursų dalį Lietuvos kariuomenės reikalavimų, susijusių su karinių orlaivių tinkamumo skraidyti reikalavimų bei karinių aerodromų, su jais susijusios infrastruktūros ir skrydžių saugą užtikrinančios įrangos tinkamumo naudoti reikalavimų parengimui. LKAA Aviacinės inžinerijos skyrių sudaro profesinės karo tarnybos kariai ir dirbantys pagal darbo sutartį specialistai, esant papildomos ekspertizės poreikiui LKAA AIS savo funkcijų vykdymui gali pasitelkti Lietuvos karinius orlaivius eksploatuojančios organizacijos techninės priežiūros arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančius, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas turinčius specialistus.

LKAA AIS rengia karinių aerodromų, su jais susijusios infrastruktūros ir skrydžių saugą užtikrinančios įrangos tinkamumo naudoti reikalavimus bei prižiūri karinius padalinius, atsakingus už šių reikalavimų įgyvendinimą. LKAA AIS specialistai reguliariai inspektuoja LK karinio aerodromo infrastruktūrą, tikrina kilimo-tūpimo ir riedėjimo takų, peronų būklę ir žymėjimo atitiktį NATO bei LK reikalavimams, aviacinių degalų, spec. skysčių saugojimo ir išdavimo reikalavimų laikymąsi, navigacinių, radiolokacinių ir su skrydžiais susijusių ryšio priemonių techninį stovį ir priežiūrą bei LK tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo tvarkos reikalavimų taikymą. Be karinių aerodromų ir jų infrastruktūros LKAA AIS specialistų atsakomybės sritis apima Paieškos ir gelbėjimo postų, Radiolokacinių postų bei LK padalinių, galinčių užpilti aviaciniais degalais Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karinius orlaivius, priežiūrą.

Lietuvai įstojus į NATO Lietuvos kariuomenės karinių orlaivių tinkamumo skraidyti reikalavimai tuomet neatitiko šiuolaikinių civilinės aviacijos skrydžių saugos tendencijų, nes buvo morališkai pasenę, neatnaujinami kintant valdymo ir kontrolės struktūrai, stokojo organizacijų, orlaivio techninės priežiūros organizavimo ir orlaivio techninės priežiūros specialistų reglamentuojančių ir atsakomybes apibrėžiančių nuostatų. 2008 metais Europos gynybos agentūros (angl. European Defence Agency, toliau – EDA) valdybos taryba pritarė dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių ginkluotės direktorių siūlymui įsteigti Europos Sąjungos (toliau – ES) karinio tinkamumo skraidyti kompetentingų institucijų (angl. Military Airworthiness Authorities, toliau – MAWA) forumą tam, kad harmonizuoti karinio tinkamumo skraidyti reikalavimus ES lygiu. ES karinio tinkamumo skraidyti reikalavimų (angl. European Military Airworthiness Requirements, toliau – EMAR) harmonizavimo priežastys ir siekiami tikslai yra:

– karinės aviacijos skrydžių saugos užtikrinimas;

– karinio ir karinio, karinio ir civilinio bendradarbiavimo pagerinimas;

– laiko ir išlaidų sumažinimas kuriant naujus orlaivius;

– bendrų reikalavimų orlaivių techninei priežiūrai ir remontui nustatymas;

– nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių bei techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir techninio personalo mokymo bendrų procesų įgalinimas;

– skirtingų karinio tinkamumo skraidyti kompetentingų institucijų tarpusavio pripažinimas;

– orlaivių techninės priežiūros ir remonto užsakomųjų paslaugų galimybių išplėtimas bei kokybės pagerinimas;

– karinių orlaivių techninės priežiūros tarp dalyvaujančių valstybių narių įgalinimas;

– civilinės aviacijos kompetentingų institucijų pripažinimo palengvinimas;

– tarpusavio sąveikos įgalinimas vykdant jungtines oro operacijas.

Lietuvos kariuomenės orlaivių tinkamumo skraidyti reikalavimai (angl. Lithuanian Military Airworthiness Requirements, toliau – LTMAR) parengti taip, kad maksimaliai atitiktų EMAR bei EASA (angl. European Aviation Safety Agency, toliau – EASA) dokumentus, nustatančius tinkamumo skraidyti reikalavimus. LTMAR harmonizavimas su EMAR bei EASA tinkamumo skraidyti dokumentais leis pasiekti aukščiau išvardytus sąveikos, efektyvumo ir pripažinimo tikslus bei įgalins efektyvų ir sklandų esminių MAWA forumo tikslų įgyvendinimą. LTMAR yra dokumentas, nustatantis Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) orlaivių tinkamumo skraidyti užtikrinimo aviacinę veiklą vykdančiuose kariniuose vienetuose reikalavimus. LTMAR sudaro dalys:

– LTMAR įvadas;

– LTMAD 1 – sąvokos ir santrumpos;

– LTMAR M – nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimai;

– LTMAR 145 – reikalavimai techninės priežiūros organizacijoms;

– LTMAR 66 – karinių orlaivių techninės priežiūros licencijavimas;

– LTMAR formos;

– LTMAR 147 – reikalavimai orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijoms;

– LTMAR 21 – karinių orlaivių ir susijusių gaminių, dalių ir prietaisų, projektavimo ir gamybos organizacijų sertifikavimas.

LK vado patvirtinti LTMAR reikalavimai privalomi vykdyti visiems LK vienetams, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su karinių orlaivių tinkamumo skraidyti užtikrinimu:

1.       „LTMAR įvadas, LTMAD 1, LTMAR M, 145, 66 dalys, LTMAR formos“

2.       „LTMAR 147“

3.       „LTMAR 21“