Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

KASP ženkals

Uždaviniai ir funkcijos


Krašto apsaugos savanorių pajėgų (Savanorių pajėgos) tikslas – parengti Savanorių pajėgų karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai.

Savanorių pajėgų uždaviniai:

1. Rengti karius savanorius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos teikimui;
2. Palaikyti kovinę parengti Savanorių pajėgose;
3. Rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
4. Įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5. Dalyvauti vykdant kandidatų į tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą.

Įgyvendindamos 1 uždavinį, Savanorių pajėgos:

1. planuoja organizuoja ir vykdo regioninės operacinės vadavietės veiklą;
2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės ginkluotos gynybos planus;
3. paskirsto užduotis, užtikrinančias valstybės ginkluotos gynybos planų įgyvendinimą, Savanorių pajėgų struktūriniams kariniams vienetams;
4. organizuoja Savanorių pajėgų ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos teikimui.

Įgyvendindamos 2 uždavinį, Savanorių pajėgos:

1. rengia Savanorių pajėgų veiklos ir kovinio rengimo planus;
2. nustato Savanorių pajėgoms privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
3. organizuoja karių savanorių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
4. organizuoja Savanorių pajėgų štabo, rinktinių štabų ir jungtines rinktinių pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje.

Įgyvendindamos 3 uždavinį, Savanorių pajėgos:

1. rengia karius savanorius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Įgyvendindamos 4 uždavinį, Savanorių pajėgos:

1. dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (toliau - TMU) planus;
2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Savanorių pajėgų kariniams vienetams;
3. organizuoja ir (arba) koordinuoja Savanorių pajėgų karinių vienetų rengimą TMU vykdymui;
4. skiria karius savanorius ir (arba) Savanorių pajėgų karinius vienetus bei priemones TMU vykdymui.

Įgyvendindamos 5 uždavinį, Savanorių pajėgos:

1. agituoja karo prievolininkus atlikti tarnybą aktyviajame rezerve;
2. atleidžia karius savanorius iš Krašto apsaugos savanorių karo tarnybos;
3. rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas ir agitacinius renginius, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie Lietuvos kariuomenės veiklą, ugdyti patriotinę savimonę ir sudominti karine tarnyba;
4. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
5. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

Savanorių pajėgos gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jų veikla.